Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Inspiration, IČ 22909923, je zapsaný spolek,
se sídlem Rodinná 673/22, 700 30 Ostrava−Zábřeh,
vedený u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 9498

1. Ochrana osobních údajů
Při kontaktu s naším zapsaným spolkem Inspiration nám příležitostně svěřujete své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosíme s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s „GDPR“: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
Umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
2. Kdo je správce osobních údajů?
Správcem je Inspiration, IČ 22909923, zapsaný spolek, se sídlem Rodinná 673/22, 700 30 Ostrava – Zábřeh, vedený u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 9498. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
3. Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 733 696 050 nebo na e-mail: info@in−spiration.cz.
4. Subjekty údajů Inspiration
Na základě Stanov spolku Inspiration rozlišujeme tyto subjekty údajů, zejména podle typů akcí, aktivit a programů, do kterých jsou zapojeni ať už jako spolupracovníci nebo jako účastníci.
a) Členové Výboru
b) Členové Rady
c) Pravidelní účastníci akcí Inspiration (tato kategorie souhrnně zahrnuje i kategorie 4.-7., případně 8., tedy osoby, které s naším spolkem udržují styk související s jeho cíli)
d) Účastníci vícedenních akcí a pobytů
e) Účastníci pravidelných a jednorázových max. jednodenních volnočasových aktivit v průběhu běžného roku
f) Účastníci vzdělávacích, tréninkových, výukových a koučovacích programů, včetně jejich online verzí
g) Účastníci jednorázových přednášek a seminářů, včetně jejich online verzí
h) Účastníci programů pomoci (včetně charitativních a humanitárních)
i) Dobrovolníci (osoby, s nimiž je uzavřena dobrovolnická smlouva)
j) Příkazníci (osoby, s nimiž je uzavřena příkazní smlouva)
k) Vedoucí a členové projektů a pracovních týmů (osoby, jež jsou pověřeny vedením nebo členstvím v projektu nebo v pracovním týmu)
l) Dárci
5. Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu na základě toho, jaké služby využíváte nebo za jakým účelem jsou zpracovávány. Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
5.1. Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje podle specifikace subjektů poskytování osobních údajů nezbytně potřebujeme k poskytování služeb a plnění smlouvy.
5.2. Vedení účetnictví
Pokud jste od nás někdy něco koupili (např. účast na English kempu či na jiných akcích) nebo nám finančně přispěli darem, Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci faktur a daňových dokladů.
Zpracování osobních údajů provádíme výhradně v rámci svých oprávněných činností zapsaného spolku (viz Stanovy spolku).
Zpracování osobních údajů se vztahuje pouze na osoby, které s naším spolkem udržují styk související s jeho cíli. Žádné osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány třetím osobám.
Pokud se našich akcí Inspiration účastní nezletilá osoba, považujeme její údaje za citlivé osobní údaje. V tomto případě vždy vyžadujeme výslovný souhlas zákonného zástupce nezletilé osoby se zpracováním jejích osobních údajů.
Vaše fotografie, videa nebo písemné reference na našich stránkách používáme pouze na základě vašeho souhlasu. Souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

6. Délka zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování. Standardní doba uchovávání Vašich osobních údajů jsou 3 roky od vzniku účelu zpracování (oprávněný zájem, plnění smlouvy, Váš udělený souhlas).
7. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména: zabezpečený server jako úložiště dat, zabezpečená e-mailová komunikace, počítače zabezpečené heslem, veškeré fyzické dokumenty (např. účetní doklady, osobní údaje o účastnících akcí Inspiration) jsou uloženy v uzamčených prostorách.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8. Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup některé další organizace a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my nebo kteří se na dané zpracování specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: organizace zajišťující účetnictví, Google, Facebook, Microsoft, poskytovatelé webhostingových řešení.
Naši spolupracovníci v Inspiration, konkrétně dobrovolníci, příkazníci, vedoucí a členové projektů a týmů Inspiration (např. letní English kemp pro mladé lidi, víkendové akce, průběžné celoroční projekty) jsou námi řádně pověřeni pro realizaci daného projektu nebo fungování týmu a řádně proškoleni o bezpečném a kvalitním způsobu zpracování osobních údajů.
Při realizaci akcí Inspiration jsou Vaše osobní údaje předávány ubytovacím či stravovacím zařízením v nezbytně nutném rozsahu pro účel plnění smlouvy ze strany ubytovacího či stravovacího zařízení, v mezích jejich povinností a zákonných požadavků.
Všem těmto třetím stranám jsou poskytovány pouze nezbytně nutné osobní údaje.
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.
9. Mlčenlivost
Naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.
10. Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
11. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@in−spiration.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 60 dnů.
Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018.
V Ostravě dne 11.5.2018

Vidět proměnu

E-mail: info(@)in−spiration.cz

IČO: 22909923

Číslo účtu: 2400882996/2010

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pro In-spiration vytvořil Petr Vrubel